Счетоводни услуги
Счетоводни услуги

Абонаментно
обслужване

Услугата се извършва в офиса на счетоводната къща. За тази услуга се заплаща месечна абонаментна такса, която включва получаване на следните услуги ...

ТРЗ, СО,
ЗО и ПО

  • Изготвяне на трудови / граждански договори;
  • Оформяне на трудови книжки;
  • Заповеди за назначаване и освобождаване ...

Тримесечно
обслужване

Тази услуга е предназначена за малки и средни фирми на патентен данък.

  • Предаване на документите и водене на счетоводство на тримесечие;
  • попълване на декларация за патентен данък, ЗДОФЛ и ЗКПО ...

Годишно
приключване

Тази услуга е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти. Тя представлява завеждане на предадените документи, изчисляване на данъци и попълване на годишна данъчна декларация.

Еднократни
услуги

  • Изготвяне на справки и дневници за ДДС на магнитен носител;
  • Декларации за социално и здравно осигуряване на магнитен носител;
  • Изготвяне на годишни декларации на физически лица ...

Друга
информация

Цени

Застраховки