Абонаментно обслужване
Цени

За контакт

2800, Сандански

ул. "Станке Димитров" №7

 

Тел./Факс: (0746) 3 06 51

e-mail: mail@aktivbg.com

 

Подробна информация

Абонаментно обслужване

Услугата се извършва в офиса на счетоводната къща.
Ревизиите и данъчните проверки се провеждат също в офиса на счетоводната къща.
За тази услуга се заплаща месечна абонаментна такса, която включва получаване на следните услуги:

 • изготвяне на счетоводна политика
 • изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • оперативно счетоводство
 • съставяне на амортизационен план
 • отчетни форми пред БНБ
 • регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • съставяне на справки-декларации по ДДС и дневници за покупки и продажби на магнитен и хартиен носител
 • водене на складово стопанство по вид, количество и стойност на суровини, материали, готова продукция и стоки
 • представителство на клиента пред данъчните власти и органите на Социално осигуряване
 • запознаване на клиента с измененията в областта на счетоводството, данъчното и осигурителното законодателство
 • изготвяне на митнически документи (внос, износ, активно усъвършенстване)
 • изготвяне на финансови отчети и статистически формуляри
Други услуги
 • изготвяне на платежни документи към доставчиците (по желание)
 • регистрация на касови апарати
 • банково обслужване – получаване на банкови документи и работа с банката (по желание на клиента)
 • електронно банкиране (по желание на клиента)
 • подаване в данъчна служба на справка декларация по ЗДДС, годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ, декларации за патентен данък
 • събиране на необходимите документи от офиса на възложителя (по желание)
 • разработки по задание на клиент